Haiku-San, Ocean Haiku

Haiku-San, Ocean, a Sunday Haiku

Continue reading “Haiku-San, Ocean Haiku”