Mistletoe, Christmas Haiku, HaikuSan

Mistletoe, a Sunday Christmas Haiku: Haiku-San

Continue reading “Mistletoe, Christmas Haiku, HaikuSan”

Star, Christmas Haiku

Star, Christmas Haiku

Continue reading “Star, Christmas Haiku”

Sleigh, Christmas Haiku

Sleigh, a Christmas Haiku and a joyful ride!

Continue reading “Sleigh, Christmas Haiku”

Hope, Christmas Haiku

Hope, a Christmas Haiku just right for yuletide, Noel, Christmastime, Crăciun!

Continue reading “Hope, Christmas Haiku”

Christmas Tree and Saint Nicholas Haiku

Christmas Tree and Saint Nicholas, two Christmas Haiku

Continue reading “Christmas Tree and Saint Nicholas Haiku”
One email monthly.

Follow my blog via email.

%d bloggers like this: