Mistletoe, Christmas Haiku, HaikuSan

Mistletoe, a Sunday Christmas Haiku: Haiku-San

Continue reading “Mistletoe, Christmas Haiku, HaikuSan”

Sleigh, Christmas Haiku

Sleigh, a Christmas Haiku and a joyful ride!

Continue reading “Sleigh, Christmas Haiku”

Turkey, a Thanksgiving Haiku

Turkey, a Thanksgiving Haiku

Continue reading “Turkey, a Thanksgiving Haiku”

Autumn, Sunday Haiku, Haiku-San

Autumn, a Sunday Haiku: Haiku-San

Continue reading “Autumn, Sunday Haiku, Haiku-San”

Umbrage, a Harry Potter Haiku

Umbrage, Harry Potter Haiku

Continue reading “Umbrage, a Harry Potter Haiku”
One email monthly.

Follow my blog via email.

%d bloggers like this: