Haiku-San, Shooting Star Haiku

Haiku-San, Shooting Star, a Sunday Haiku

Continue reading “Haiku-San, Shooting Star Haiku”