Haiku-San, I Am Life Haiku

I Am Life, a Sunday Haiku: Haiku-San

Continue reading “Haiku-San, I Am Life Haiku”