3rd Day of Christmas, Three French Hens Haiku

3rd Day of Christmas, Three Three French Hens, a Haiku

Continue reading “3rd Day of Christmas, Three French Hens Haiku”