Chrysanthemum Haiku, Haiku-San

Chrysanthemum , a Sunday Haiku: Haiku-San

Continue reading “Chrysanthemum Haiku, Haiku-San”