Joy, Christmas Haiku

Joy, a Christmas Haiku

Continue reading “Joy, Christmas Haiku”

Sleigh, Christmas Haiku

Sleigh, a Christmas Haiku and a joyful ride!

Continue reading “Sleigh, Christmas Haiku”