Haiku-San, Cat Haiku

A Haiku about a Cat, a Sunday poem, Haiku-San, Haikusan

Continue reading “Haiku-San, Cat Haiku”